Uvjeti najma

1. UVODNA NAPOMENA
Kupnjom jednog od aranžmana, sa NCP i Mare zasnivate ugovorni odnos. Sve što je u našem programu objavljeno, za nas i za Vas predstavlja pravnu obvezu i cini sastavni dio Ugovora. Jedino su ovi uvjeti temelj za rješavanje eventualnih nastalih sporova izmedu nas. Stoga vas molimo pažljivo ih procitajte.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE
Rezervirati plovilo možete e-mailom, telefonom, faxom ili direktno. Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog placanja (50% kod rezervacije, a ostatak najkasnije 4 tjedna prije pocetka najma). Korisnik je obvezan dostaviti najmodavcu popis s imenima i adresom clanova posade 4 tjedna prije pocetka najma.

3. NAJAMNINA
Najamnina sadrži naknadu za plovilo opremljeno po službenom cjeniku i inventarnoj listi NCP i Mare. U najamninu nisu ukljuceni ostali troškovi kao npr. hrana, gorivo ili vez u marinama. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarom vode i goriva, u ispravnom i cistom stanju, te ga istog treba i vratiti.

4. ODUSTAJANJE OD NAJMA
Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može zapoceti sa najmom plovila, slobodan je pronaci osobu koja preuzima njegova prava i obveze uz pristanak najmodavca. Ukoliko korisnik ne pronade zamjenu najmodavac zadržava:
30% najamnine za odustanak kao storno trošak
50% najamnine za odustanak do 4 tjedna prije pocetka najma
100% najamnine za odustanak do 2 tjedna prije pocetka najma.

5. KAUCIJA
Pri prijemu plovila polaže se kaucija (iznos je naveden u cjeniku za svako plovilo) u gotovini ili kreditnom karticom. Kaucija se u potpunosti vraca nakon check out-a plovila u ugovorenom mjestu i vremenu, s pripadajucom opremom te ako na plovilu nema oštecenja.

6. OSIGURANJE
Svako plovilo ima kasko i obavezno osiguranje za putnike. Ukoliko je plovilo ošteceno korisnik je obavezan snositi troškove popravka do visine iznosa kaucije. Troškove popravka koji prelaze iznos kaucije snosi osiguravajuce društvo. U slucaju grubog nemara ili u slucaju neprijavljenih šteta, korisnik snosi sve troškove. Osobno vlasništvo skippera i clanova posade nije osigurano pa se preporucuje osiguranje u osobnom aranžmanu.

7. PRIMOPREDAJA PLOVILA
check in : SUBOTA od 18.00 h
check out: SUBOTA do 9.00 h

Predavat ce se samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u ispravnom stanju, a isto takvo stanje obvezno je i kod povratka broda. Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, korisniku ne daje pravo da umanji cijenu najma. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguca ili je prekoracenje termina neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa nazvati voditelja baze. Kod prekoracenja termina zbog lošeg vremena, korisnik snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za zajmodavca. Stoga se savjetuje sigurno planiranje rute. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i vrijeme. Ukoliko zakasni sa vracanjem plovila, korisnik jamci da ce za svako zakašnjenje do 3 sata platit iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za najmodavca zbog zakašnjelog vracanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slucaju više sile, o cemu korisnik mora odmah obavijestiti najmodavca.

8. OBVEZE NAJMODAVCA
Najmodavac se obvezuje da ce plovilo predati na ugovorenom mjestu i vremenu u ispravnom stanju. U slucaju da najmodavac nije u stanju rezervirano plovilo staviti na raspolaganje, može pripremiti drugo, u najmanju ruku istovjetno ili bolje plovilo za cijenu ugovorenog broda ili manji brod uz povrat razlike u cijeni, ukljucujuci i eventualnu naknadu za smještaj za vrijeme cekanja plovila, a do visine iznosa ugovorene cijene broda za isto razdoblje.. Ukoliko klijentu nakon 24 sata nije ponudeno odgovarajuce plovilo, klijent može otkazati ugovor o najmu plovila prilikom cega najmodavac vraca uplaceni iznos u cijelosti. Bilo koje drugo pravo na odštetu je iskljuceno.

9. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA
Korisnicima plovila se napominje da s njim postupaju pažljivo i da se drže svih propisa. Korisnik mora posjedovati odgovarajucu dozvolu za upravljanje plovilom te potpisom ovog ugovora potvrđuje da posjeduje odgovarajuća znanja i vještine potrebna za sigurno rukovanje unajmljenim plovilom. Ako najmodavac dode do zakljucka da voditelj plovila ne raspolaže potrebnim znanjem i vještinom imati ce mogucnost da uz najam skippera pribavi potrebito znanje ili ce mu voditelj baze dodijeliti skippera za cijeli ugovoreni najam uz nadoplatu korisnika. Ako korisnik ne želi sam obavljati funkciju voditelja plovila, prije pocetka najma imenovat ce voditelja. Taj je onda suodgovoran u odnosu prema najmodavcu. Za sve posljedice u svezi prepuštanja vodenja plovila neovlaštenim osobama odgovara korisnik. Korisnik se obvezuje da nece dati plovilo u podnajam, niti posuditi drugoj osobi, niti koristiti u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribolov. Obavezuje se da ce nocu voziti samo po sigurnom vremenu, da nece ploviti izvan teritorijalnih voda republike Hrvatske te da ce poštovati carinske i ostale propise. Korisnik se obvezuje korektno voditi brodski dnevnik te brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik je obvezan svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja i vode u motoru nisu osigurane i korisnik ih snosi na vlastiti trošak. Kod vecih havarija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova u njima, slucaj treba prijaviti nadležnoj Luckoj kapetaniji i napraviti protokol ( potpisan od obje strane) za osiguravajuce društvo. Isto tako o svemu treba obavijestiti najmodavca. Ukoliko korisnik ne izvrši obveze po navedenim uputama, teretiti ce ga se za nastalu štetu. Korisnik potpisom check-in liste potvrduje primitak plovila u stanju evidentiranom check- in listom, kako nadvodnog tako i podvodnog dijela plovila.

10. REKLAMACIJE
Najmodavac uzima u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to prilikom vracanja plovila te potpisane od strane korisnika i najmodavca.

11. NADLEŽNOSTI
U slucaju nesporazuma ili spora težit ce se mirnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni nacin, za isto je nadležan sud prema sjedištu najmodavca.

Mrs. Lisa W. sailed on
Lisa W. | Italy - Čarter gost
Lisa W. | Italy - Čarter gost
We would like to thank all the team at NCP for the fantastic service we received during our 2019 Croatia sailing holiday.
From start to finish everything has been first class; Katarina, Antonia and Sandra were really efficient, professional and friendly during initial enquiry to booking and then check in at the Marina. The boat was really immaculate upon delivery, everything in perfect working order. All cleaning team, skipper Ratko and all other staff on the pier C responsive and competent.
We especially appreciated the welcome pack consisting of locally products, wine, biscuits etc all delicious. BRAVI BRAVI BRAVI!!!
We cannot wait to return!
Grand Soleil 37R
Mr. Nikica B. sailed on
Nikica B. | Hrvatska - Čarter gost
Nikica B. | Hrvatska - Čarter gost
Mr. Nikica B., with NCP for over 15 years! Impressions on Marex 320 ACC?
For this size of boat it leaves you speachless, everything is just where it should be, every inch perfectly used. Gives you a feeling of warmth, safety, suprises you with well thought details, in no time you feel at home. Interior, building materials and design of head unit, shower compartment, cabins...you get tired trying to find a mistake, and you are supposed to be on vacation !
Unbelievable maritime capabilities. Easy handling, smooth on the seas, even in rough conditions. And at the cruising speed of 17-19 kts does not consume much diesel.
For the rest you want to know, you have to come and try...
Marex 320

Trebate pomoć s rezervacijom?

  • Niste sigurni koji brod odabrati?
  • IZanima vas brod koji nije slobodan u vašem razdoblju ili želite rezervirati izvan subote na subotu?
  • Posebni zahtijevi?

Nazovite nas
+385 (0) 22 312 999

Pišite nam
booking@ncp-charter.com

Trebate pomoć s rezervacijom?